Regulamin Sklepu z Usługami Wideo
produkcja.infoWire.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep z usługami wideo, (Sklep Wideo lub krótko Sklep) dostępny pod adresem internetowym https://produkcja.infowire.pl, jest prowadzony przez netPR.pl sp. z o. o., (krótko netPR.pl lub Spółka) siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295403; kapitał zakładowy 470000 zł, NIP 7010100787, REGON 141216920.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółką netPR.pl a jej klientami za pośrednictwem sklepu z usługami wideo.
 3. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z klientem umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu z usługami wideo.

 

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – netPR.pl zwany również Spółką.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep z usługami wideo, Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://produkcja.infowire.pl.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu z usługami wideo.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu realizacji Usług i płatności.
 8. Wirtualny koszyk – element oprogramowania Sklepu , w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Usług.
 9. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą przy użyciu danych kontaktowych opublikowanych na stronie internetowej Sklepu, z uwzględnieniem możliwości kontaktu telefonicznego w godzinach 9.00-17.00. 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub przyczyny uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z zakupionych przez Klienta Usług, w tym za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia, w szczególności identyfikację Klienta oraz przedmiotu Zamó
 3. Ceny Usług podane w Sklepie  wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Ceny podane w Wirtualnym koszyku są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi  każdorazowo należny podatek VAT).

 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
 2. (opcjonalnie) po dodaniu wybranej Usługi do Wirtualnego koszyka użytkownik może wrócić do Sklepu i wybrać dodatkowe Usługi,
 3. po dodaniu wszystkich Usług kliknąć przycisk „kup teraz”,
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia i wpisać dane do faktury (opcjonalnie),
 5. kliknąć przycisk „zapłać z Przelewy24” i dokonać płatności w serwisie Przelewy24 wybraną metodą.

 

§ 7
Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która to wiadomość zawiera potwierdzenie przyjęcia opłaty. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail od Sprzedawcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jednakże w przypadku gdy Klientem jest Konsument, zachowuje on swoje uprawnienia wynikające z zapisów Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym prawo do odstąpienia od Umowy w terminach przewidzianych w ww. ustawie.

 

§ 9
Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Usługę wolną od wad, przy czym ponosi odpowiedzialność wyłącznie za jakość techniczną wykonanej Usługi.

 

§ 10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych: iod@netpr.pl, pełne dane kontaktowe na stronie http://netpr.pl/iod.
 3. Dane osobowe Klientów, zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe Klientów podane do faktury będą przetwarzane w celu jej wystawienia na podstawie art. 106 b i 106 e ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, co stanowi przesłankę przetwarzania danych wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu zabezpieczenia roszczeń i ich ewentualnego dochodzenia lub windykacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, dla celu realizacji Zamówienia Klienta;
 6. dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione pracownikom administratora, a także podmiotom przetwarzającym (procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane:
  1. w przypadku ich przetwarzania w celu realizacji zawartej Umowy, zabezpieczenia, dochodzenia bądź windykacji roszczeń – przez czas niezbędny do jej realizacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy, określony w odrębnych przepisach;
  2. w przypadku ich przetwarzania w celu wystawienia faktury, dane te będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów;
  3. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży, w tym identyfikacji strony oraz przedmiotu Umowy, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w drodze  wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sądem właściwym do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z ogółu stosunków łączących Sprzedawcę oraz Klienta, w tym do roszczeń wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019 r.